Kopshte të varura

Mbulimi i majës së strukturave të tarracave, me një lëndinë të bukur të gjelbër në vend të dyshemesë së zakonshme ose me membrana të thjeshtë të papërshkueshëm nga uji, është pjesë e një nevoje për të përmirësuar cilësinë e jetës, si personale ashtu edhe shoqërore, pasi ndihmon për të rivendosur ekuilibrin midis qytetit dhe natyra.

Kopshte të varura

Fig. 1. - Kopshte të varura

E gjelbërta në çati si dhe sjell përfitime në mikroklimën e zonës në të cilën është instaluar, përmirëson estetikën dhe cilësinë e strehimit të ndërtesës individuale dhe lagjes në të cilën ndodhet. Ndërtimi i saj përfiton gjithashtu strukturat e çatisë, ngadalëson plakjen e tyre dhe përmirëson kapacitetin e tyre termik. Kulmet e gjelbra garantojnë gjithashtu uljen e ndotjes së zhurmës, promovojnë uljen e pluhurit, ngadalësojnë daljen e ujit të shiut dhe vonojnë përhapjen e zjarrit në rast të një zjarri.